head_banner

Publar, myhmanhanalar, golf klublary

Myhmanhananyň içerki lagym arassalaýyş maksatnamasy

Häzirki wagtda epidemiýanyň kem-kemden azalmagy bilen ýerli ykdysadyýetler çalt depginde ösýär we syýahatçylygyň ösmegi hem möhüm mümkinçilikleri döretdi.Içerki myhmanhana bazary ösüş depginini çaltlaşdyrdy.Häzirki myhmanhana bazarynda bar bolan ýaşaýyş jaýyna we sarp ediş güýjüne bolan uly islegiň öňünde her bir myhmanhana myhmanhana işiniň yzygiderli ösmegine itergi bermek üçin öz artykmaçlyklaryndan we ösen iş modelinden doly peýdalanýar.Şol bir wagtyň özünde, onuň bilen öndürilen lagym mukdary hem köpelýär we daşky gurşawyň hapalanmagy bilen baglanyşykly problemalar barha artýar.Myhmanhananyň içerki kanalizasiýa bejergisini nädip etmeli?Daşky gurşawy goramak size jogap berýär.

Myhmanhananyň içerki lagym arassalaýyş maksatnamasy (1)

Myhmanhananyň lagymlary esasan hajathana kanalizasiýalaryndan, aşhana suwlaryndan we hajathana kanalizasiýalaryndan durýar.Lagymda köp organiki maddalar, adatça sellýuloza, krahmal, şeker we ýagly beloklar bar.Şeýle hem köplenç protozoa, wiruslar we parazitler, hlorid, sulfat, fosfat, bikarbonat, natriý, kaliý, kalsiý, magniý we beýleki organiki däl duzlar bar.

Toplumlaýyn lagym arassalaýyş enjamlary, bir maşgala içerki lagym arassalaýyş, myhmanhana lagymlaryny bejermek üçin kiçijik, birleşdirmek aňsat bir meýdany öz içine alýar, ýöne esasy bejeriş enjamlary bolşy ýaly, uly lagym arassalaýyş pudagynda hem ulanylyp bilner. lagym arassalaýyş pudagynyň iň möhüm özeni.

Myhmanhananyň içerki lagym arassalaýyş maksatnamasy (2)

Lagym arassalaýyş enjamlaryny ulanmak myhmanhanalara, myhmanhanalara, ferma jaýlaryna we beýleki ýerlere lagym suwlaryny çykarmak meselesini çözmäge kömek edip biler, suwuň hili durnukly, akymda togtadylan gaty jisimler we mikroorganizmler ýok we içerki suwuň milli hil standartlaryna laýyk gelýär. dürli suw, arassalanan suw gönüden-göni ulanylyp bilner.Specialörite peýdaly bakteriýalary ulanmak, organiki maddalary we ammiak azotyny azaltmak kynlygy netijeli aýyryp biler we ulgamyň ýük urmagyna garşy durmak ukybyny ýokarlandyryp biler.Pleönekeý iş, aňsat dolandyryş we awtomatiki uzakdan dolandyrmak amala aşyrylyp bilner.

Lidin daşky gurşawy goramak, on ýyllap daşky gurşawyň merkezleşdirilmedik kanalizasiýa bejergisine, pudagy öňdebaryjy segmentasiýa gönükdirýär we ylym we tehnologiýanyň güýjüni bu pudak üçin, watan üçin, adam ýaşaýan ýeriniň has güýçli agyry nokadyna goşant goşmak üçin ulanmaga çalyşýar çözgütler, öý maşynlaryny arassalaýjy önümleriň iň soňky gözlegleri we ösüşi, suw daýhanlarynyň merkezleşdirilen az mukdarda kanalizasiýa arassalaýyş enjamlaryny netijeli kanagatlandyrmagy başarýar, owadan oba ýerlerinde, gözel ýerlerde, myhmanhanalarda, B&B, daglyk ýerlerde giňden ulanylyp bilner. , ferma jaýlary, hyzmat ediş meýdançalary, belentlikdäki ýerler we beýleki merkezleşdirilmedik içerki lagym arassalaýyş zerurlyklary.