head_banner

Identaşaýyş jaýy

Anhui Changfeng County Single House lagym arassalaýjy zawod taslamasy

Taslamanyň maglumatlary

Çangfeng okrugy, Anhui welaýatynyň Hefei şäheriniň bir bölegi bolup, territoriýasynyň köp böleginiň ýerleşýän Çing neberesindäki Şouzhou Çangfeng şäherçesiniň adyny göterýär."Changfeng" ady "uzak möhletli parahatçylyk we abadançylyk" manysyny berýär.Halkyň ýerli ekologiki goraga berýän ünsi, ýel we ýagyş, bedeniň we aňyň uzak ömri üçin aýrylmazdyr.Şonuň üçin Çangfeng okrugy, sebitdäki oba kanalizasiýalaryny bejermekde netijeli gowulaşmagy üpjün edýän “Liding” -iň özbaşdak öndürilen “Scavenger ™” enjamlaryny hödürledi.

IberildiBy: Jiangsu Daşky gurşawy goramak enjamlary Co.

Taslamanyň ýerleşýän ýeri:Anhui welaýatynyň Hefei, Çangfeng okrugy

AmalType:MHAT + O.

Anhui Changfeng County Single House lagym arassalaýjy zawod taslamasy

Taslamanyň mowzugy

Taslamanyň esasy bölümi, öz MHAT + O prosesi bilen enjamlaşdyrylan Lidingiň ösen öý maşynlary Scavenger ™ enjamlaryny ulanýan Jiangsu Liding Daşky gurşawy goramak enjamlary kärhanasydyr we çykýan hil durnukly we Anhui standartyna laýyk gelýär " Oba içerki kanalizasiýa arassalaýyş standarty ".Çangfeng etrabynyň töweregindäki suw desgalarynyň hapalanmagy meselesini netijeli çözýär we ýerli ekosistemanyň durnukly ösmegine kömek edýär.

Tehniki amal

Bu taslama, MHAT köp funksiýaly meýdan, kontakt oksidlenme meýdany, anizotrop akymynyň çökündi meýdany we süzgüç we dezinfeksiýa meýdany bilen MHAT + kontakt oksidleniş prosesini kabul edýär.Septiki tank ýa-da tutmak basseýni nasos ýa-da enjamlara öz-özünden akmak arkaly göterilýär.Ilki bilen süzgüç zolagy arkaly uly asma bölejikleri aýyrandan soň, geografiki tapawutlara, täsirli hapalaýjy konsentrasiýanyň üýtgemegine, möwsümleýin üýtgemelere we maksatly hapalanmagy ýok etmek üçin beýleki faktorlara görä funksional taýdan sazlanyp bilinýän MHAT zonasyna girýär.Dessine kontakt oksidleniş zonasyna girýär, bu bolsa COD-ny hasam peseldýär we ammiak azotyny we ş.m. aerob mikroorganizmler arkaly ýok edýär.Soňra eplenen çökündiler zonasyna girýär we gaty-suwuk bölünişikden soň süzgüç we dezinfeksiýa zolagyna girýär we iň soňky akym howlyny abadanlaşdyrmak, obany ýaşyllaşdyrmak ýa-da daşarky akym hökmünde ulanylyp bilner.

Işleýiş we tehniki hyzmat

Bu taslama, ýöriteleşdirilen çözgütleri onlaýn üpjün etmekde kömek edip bilýän we adaty merkezleşdirilmedik enjamlaryň akylly dolandyryşy bilen deňeşdirilende bir gezek basmak bilen uzakdan kömek funksiýasy bilen jübütlenendir.Merkezleşdirilmedik oba hapa suwlaryny arassalamak desgalarynyň işine uzakdan gözegçilik etmek we amaly maglumatlary seljermek, öýjükli telefon ýaly göçme enjamlar arkaly ykjam gözegçilik amala aşyrylyp bilner.

Bejergi ýagdaýy

Enjamlar ýaşaýyş meýdanyna ýakyn we daş-töweregi esasan orta ýaşly we garry adamlar üçin niýetlenenligi sebäpli, Liding enjamyň ses çägini optimallaşdyrdy, gijeki daş-töwerekdäki ses çykaryş çäginiň "0" synpynyň talaplaryny doly kanagatlandyrmak üçin. milli durmuşda "Sosial durmuş daşky gurşaw sesleriniň zyňyndy standarty".Öý maşynynyň işlemegi ýerli oba ýerlerinde daşky gurşawy hapalaýan zyňyndylary ep-esli azaltdy we suwuň çykarylyşy A synpynyň standartyna laýyk geldi. Bu owadan obalaryň gurluşygyny netijeli gowulaşdyrdy we oba ýaşaýyş gurşawyny ýokarlandyrdy.

Daşky gurşawy goramak, on ýyl bäri oba kanalizasiýa toplumlaýyn arassalaýyş enjamlaryny gözlemek we ösdürmek, gurmak we işlemek üçin ygrarly.Üznüksiz tehnologiki täzelikler arkaly, bir tarapyň ýaşaýyş gurşawyny gowulandyrmak üçin elimizden gelenini etmäge çalyşýarys.