head_banner

Sahna meýdançasy, düşelgeler we seýilgähler

Tongli milli batgalyk seýilgähi içerki lagym arassalaýyş taslamasy

Batgalyk seýilgähler milli batgalyk ýerleri goramak ulgamynyň möhüm bölegi bolup, köp adamyň dynç alyş syýahaty üçin hem meşhur seçimdir.Batgalyk seýilgähleriň köpüsi ajaýyp ýerlerde ýerleşýär we syýahatçylaryň köpelmegi bilen batgalyk ýerleriň lagym suwlaryny arassalamak meselesi kem-kemden ýüze çykar.Tongli batgalyk seýilgähi, Jiangsu welaýatynyň Wujiang şäheriniň eteginde ýerleşýär, suw-batgalyk seýilgähine, seýilgähdäki hajathana kanalizasiýalaryna we ajaýyp kanalizasiýalara gelýänleriň sanynyň bir gezek göz öňünde tutulmagy sebäpli, ýakyn kanalizasiýa toruny ýapmak kyn. hil gurşawy.Şol sebäpli seýilgähiň jogapkär adamy daşky gurşawy goramak, lagym arassalaýyş tehnologiýa çözgütleri we taslama gurluşyk meseleleri bilen maslahatlaşdy.Häzirki wagtda lagym arassalaýyş taslamasy kabul edildi we resmi taýdan işe girizildi.

Myhmanhananyň içerki lagym arassalaýyş maksatnamasy (3)

Taslamanyň ady:Tongli milli batgalyk seýilgähi içerki lagym arassalaýyş taslamasy

Iýmit suwunyň hili:Ajaýyp hajathana kanalizasiýasy, adaty içerki kanalizasiýa, COD ≤ 350mg / L, BOD ≤ 120mg / L, SS ≤ 100mg / L, NH3-N ≤ 30mg / L, TP ≤ 4mg / L, PH (6-9)

Netijeli talaplar:"Şäher lagym arassalaýjy zawodyň hapalaýjy zyňyndy standartlary" GB 18918-2002 A synp standarty

Bejergi masştaby: Günde 30 tonna

Amal akymy:Hajathana içerki lagym → Septiki tank → Düzgünleşdiriji tank → Lagym arassalaýyş enjamlary → Adaty akym

Enjamlaryň modeli:LD-SC içerki lagym arassalaýyş enjamlary

Myhmanhananyň içerki lagym arassalaýyş maksatnamasy (5)
Myhmanhananyň içerki lagym arassalaýyş maksatnamasy (4)

Taslamanyň gysgaça mazmuny

Tongli batgalyk seýilgähi diňe bir oňat ekologiýa gurşawyna, baý görnüş baýlyklaryna, ajaýyp tebigy gözelliklere eýe bolman, eýsem syýahatçylara dynç alyş we güýmenje, ekerançylyk medeniýeti, tebigat tejribesi, ylym we bilim ýaly dürli syýahatçylyk hyzmatlaryny hödürleýär.Daşky gurşawy goramak, lagym arassalaýyş enjamlary we çözgütleri üpjün ediji hökmünde, batgalyk seýilgähi üçin lagym arassalaýjy önümleri we çözgütleri hödürlemekden uly hormat alýar, geljekki kompaniýa ýokary hilli kanalizasiýa taslamalaryny, geýimlerini döretmek üçin ýokary standartlary, berk talaplary dowam etdirer. ajaýyp ýeriň ekologiki wizit kartoçkasyny!