head_banner

önümleri

Houseeke öýli lagym arassalaýjy zawod

Gysga düşündiriş:

Houseeke öýli lagym arassalaýjy zawod, gün energiýasy we uzakdan dolandyryş modulyny dolandyrmak amaly bilen öý hojalygynyň hapa suwlaryny arassalaýan zawod.Bu merkezleşdirilmedik az mukdarda suw daýhanlarynyň isleglerini netijeli kanagatlandyryp bilýän we ajaýyp oba ýerlerinde, gözel ýerlerde, B & B, daglyk ýerlerde, hyzmat ediş ýerlerinde, beýik belentliklerde we beýleki merkezleşdirilmedik kanalizasiýa ssenarilerinde giňden ulanylyp bilner. we hakyky pes maýa goýumlaryny, gowy netijeleri we amaly tygşytlamak üçin müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň güýçli çözgütdir.Gündelik bejeriş kuwwaty 0,3-0.5m3 / d çenli bolan MHAT + kontakt oksidleniş prosesini kabul edýär, ýerden / gömülip bilner, poluň ýerini tygşytlap biler we akym durnukly we standart derejä ýeter.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Enjam aýratynlyklary

1. “ushuwmak”, “suwaryş” we “göni akdyrmak” üç reesimi düzüň, awtomatiki öwrülişigi amala aşyryp bilersiňiz.

2. machine 40W, gijeki işleýän ses < 45dB.

3. Uzakdan dolandyrmak, işleýän signal 4G, WIFI geçiriş.

4. Peýdaly we gün energiýasy dolandyryş moduly bilen enjamlaşdyrylan çeýe gün tehnologiýasy integrasiýasy.

5. Uzakdan kömek bermek üçin bir açar, hyzmat bermek üçin hünärmen inersenerler.

6. Gabygyň umumy görnüşi tegelek uly blok goşa gatlakly gurluşy kabul edýär we içki tarapy ýokary sowuk howa bilen aňsatlyk bilen çydap bilýän we -20 temperatures çenli temperatura çydap bilýän ileri tutulýan izolýasiýa materialyny birleşdirýär.

7. Taslamanyň ýerli sebtine täsir etmän, gömülen ýa-da ýerüsti gurnamalary saýlap bilersiňiz

Enjamlaryň parametrleri

Model

Machine Scavenger ™ seriýasy

Ölçegi

580 * 580 * 1130mm

Gündelik gaýtadan işlemek ukyby

0.3-0.5m3 / d

Material

HDPE

Agram

70kg

Iş güýji

< 40W

Bejergi prosesi

MHAT + kontakt okislenmesi

Gün energiýasy

50W

Giriş suwunyň hili

Içerki kanalizasiýa

Gurnama usuly

Ounderiň ýokarsynda / ounderde

Bellik:Aboveokardaky maglumatlar diňe salgylanmak üçin, parametrler we saýlama iki tarap tarapyndan tassyklanmalydyr, kombinasiýalar ulanylyp bilner, beýleki standart däl tonnajlar düzülip bilner.

Programma ssenarileri

Oba ýerlerindäki kiçijik dargadylan lagym arassalaýyş taslamalary, gözel ýerler, ferma jaýlary, willalar, çaletler, düşelgeler we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň